AstronomyOnline.org
home observation science solar system stars our galaxy cosmology astrobiology exoplanets astrophotography

Coming Events

Blog

English
Farsi


 

خوش آمدید!AstronomyOnlineبه

Last Updated: June 9, 2009

این یک کار شایسته است که با اینکه من از ناتوانی جسمانی رنج می برم باز هم می توانم به طریقی به مردم کمک کنم.من نابینا هستم.من در حال انجام دادن پروژه ی Astro-Drummer, هستم که به سرگرمی دیگر من مربوط می شود

همچنین من یک گالری تصویر جدید هم دارم Second Site Image Gallery.
Iris Nebula
- Image by Ricky Leon Murphy.

ََAstronomy Online وب سایت شخصی من است که در اختیار عموم قرار می گیرد.

LATEST BLOG ENTRIES


How the Website is Organized:

سازماندهی وب سایت چگونه است:

رصد:این قسمت شامل اطلاعاتی درباره ی سامانه های مختصاتی ،صورت های فلکی،جرم های قابل مشاهده در آسمان شب و تصاویری از آسمان شب نیمکره ی شمالی و جنوبی می باشد.

دانش:این قسمت شامل بعضی دانش های پایه که در ستاره شناسی استفاده می شوند،می باشد.در این قسمت اطلاعاتی درباره ی استفاده از ابزارهای مختلف مانند تلسکوپ قرار داده شده است.همچنین اطلاعاتی پایه ای از ریاضیات و فرایندهای فیزیکی آن ها،فرمول هایی ریاضیاتی در ستاره شناسی و اطلاعاتی درباره ی استفاده از رایانه در ستاره شناسی وجود دارد.

منظومه ی خورشیدی:همانطور که از نامش پیداست،این قسمت منظومه ی خورشیدی ما و هر آن چه در آن است را در بر می گیرد.این قسمت شامل خورشید،سیاره ها و قمرهایشان،سیارک ها،دنباله دارها و همچنین جرم های شگفت آوری مانند TNOها و جرم های کمربند کوییپر می شود.

ستارگان:این قسمت ستارگان درون کهکشان ما را در بر می گیرد.این بخش شامل راه های مختلف تحول ستارگان می شود.همچنین نواخترها،سیاهچاله ها و تابش های فضای میان ستاره ای را در بر می گیرد.

کهکشان ما:این قسمت کهکشان ما و همچنین کهکشان های همسایه در گروه محلی را در بر می گیرد.این بخش تحول کهکشان ها را نیز پوشش می دهد.

کیهان شناسی:این بخش کهکشان های دیگر و خوشه های کهکشانی را شامل می شود.این همچنین انفجار بزرگ، نسبیت و ماده ی تاریک را نیز در بر می گیرد.

اختر زیست شناسی:این قسمت،حوزه ی نسبتا نوینی در ستاره شناسی را پوشش می دهد.احتمال و جود حیات در منظومه ی خورشیدی ما و کیهان،و همچنین اطلاعاتی درباره ی پروژه های SETI را ارایه می کند.

سیارات فراخورشیدی:این بخش درباره ی مطالعات سیارات پیرامون ستارگان دیگر می باشد.این قسمت هر دو قسمت کارهای آماتوری و حرفه ای را در این باره توضیح می دهد و نشان می دهد که شما چگونه می توانید در آن ایفای نقش کنید.

عکاسی نجومی:این قسمت یکی از مورد علاقه ترین کارهای نجوم آماتوری یعنی عکاسی نجومی را معرفی می کند.این قسمت اطلاعات و نکاتی را درباره ی عکاسی نجومی در بر دارد همچنین از گالری تصاویر نیز می توانید دیدن

Image Gallery.

 

Back to Top

Search | Site Map | Appendix
©2004 - 2024 Astronomy Online. All rights reserved. Contact Us. Legal. Creative Commons License
The works within is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.