AstronomyOnline.org
home observation science solar system stars our galaxy cosmology astrobiology exoplanets astrophotography
رصد-دیبا

 

ستاره شناسی دارای مراحل مختلفی می باشد.از شور و شوق ناشی از دیدن ستاره ها از حیاط خلوت خانه گرفته،تا برنامه نویسی برای شبیه سازی برخورد کهکشان ها توسط کامپیوتر ها.ولی در بین این دو موارد مختلفی وجود دارند که ما می توانیم در این جا درباره ی آن ها بحث کنیم.

این قسمت درباره ی کارهای پایه ای در ستاره شناسی به بررسی می پردازد،و اینکه این مطالب پایه ای و ساده هستند به معنای کسل آور بودن آن ها نیست.زندگی کردن در یک شهر بزرگ با هوای پر از بخار جیوه و چراغ های خیابان ها،من واقعا به کسی که می تواند بر روی ایوان خانه اش دراز بکشد و از دیدن انبوه ستارگان لذت ببرد غبطه می خورم

برای اینکه از آسمان شب لذت ببرید استفاده از یک نقشه مفید خواهد بود.یکی از ایده ها برای در نظر گرفتن صورت های فلکی همین بوده است.ما می دانیم که راهنماهای مختلفی برای در نظر گرفتن وجود دارند:
1. پلاریس-ستاره ی قطبی-محور چرخش زمین می
2. کره ی سماوی از شرق به غرب می چر
3. دست شما و بعضی از جرم های معمول سماوی می توانند برای اندازه گیری استفاده شو
4. خورشید، ماه و سیارات در طول صفحه ی دایره البروج حرکت
5. منجمان برای نشان دادن جرم های مختلف در آسمان شب از یک سیستم مختصاتی استفاده می کن

در ستاره شناسی شناخت زمان بسیار مهم خواهد بود،و شیوه ی استفاده از زمان نجومی را می توانید در قسمت دانش جست


(Science Cartoons Plus)

ین که بدانیم به کجا نگاه کنیم،و بعضی مسائل پایه ای را بدانیم،به لذت بردن ما از دیدن آسمان کمک می ک

Back to Top

Search | Site Map | Appendix
©2004 - 2024 Astronomy Online. All rights reserved. Contact Us. Legal. Creative Commons License
The works within is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.